Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

  Ostatní exhalace

  Ostatní zplodiny produkované automobily a nepřímo elektromobily

  Exhalace z tepelných elektráren se kromě oxidu uhličitého CO2 skládají z vodních par, dusíku a přebytků kyslíku ze spalovacího procesu. Dále jsou v malých procentech přítomny oxidy dusíku, oxidy síry a oxid uhelnatý. Elektrárny mají obvykle velmi vysoké komíny, aby se zdraví škodlivé látky rozptýlily na co největší oblast a jejich koncentrace tak byla co nejmenší.

  Naproti tomu spalovací motor díky nedokonalému spalování produkuje nespálené nebo částečně spálené palivo (uhlovodíky), oxid uhelnatý a vše je emitováno do ovzduší. Navíc kyslík a dusík reagují a vytvářejí za vysokého tlaku teploty při spalovacím procesu oxidy dusíku.

  Hlavní exhalace produkované vznětovými a zážehovými motory

  Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)/Těkavé organické látky (VOC). Řada PAU má mutagenní a karcinogenní účinky. Kromě karcinomu plic je PAU přisuzováno i riziko karcinomu kůže a močového měchýře.

   

  Oxid siřičitý (SO2)

  Přímé působení oxidů síry se projevuje zvýšenou korozí kovových materiálů, narušuje omítky budov, poškozuje umělecká díla a památky. U rostlin způsobuje opadávání stromů, mění kyselost (pH) půdy i vody, a tím způsobuje úhyn rostlin i živočichů.

  Pevné částice (PM)

  PM se usazují v dýchacích cestách. Částice menší než 10 µm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Částice menší než 1µm jsou nejnebezpečnější, protože mohou vstupovat přímo do plicních sklípků. PM10 a menší poškozují zejména kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Mohou rovněž způsobovat chronickou bronchitidu a chronické plicní choroby. Některé organické látky navázané na prachové částice jsou také karcinogenní.

  Oxidy dusíku NOx

  Oxidy dusíku se rozkládají za spoluúčasti ultrafialového záření a podílejí se společně s oxidy síry na vzniku kyselých dešťů. Zároveň spolu s dalšími emisemi (aldehydy, ketony) a UV zářením tvoří tzv. přízemní ozón (fotochemický smog). Hlavní účinky NOx jsou dráždivé, fotochemický smog kromě silné toxicity též snižuje viditelnost, což je z hlediska bezpečnosti dopravy neopominutelný efekt.

  Oxid uhelnatý (CO)

  CO se v plicních sklípcích váže na hemoglobin (krevní barvivo) silněji než kyslík, proto při silné koncentraci oxidu uhelnatého hrozí udušení. Nízké koncentrace CO mohou působit vážné zdravotní potíže hlavně lidem trpícím kardiovaskulárními chorobami. Dále způsobuje sníženou pracovní výkonnost a sníženou manuální zručnost. V těhotenství může expozice již malým dávkám CO způsobit nižší porodní váhu dítěte. Dále přispívá ke vzniku nebezpečného přízemního ozonu v ovzduší.

   

  Porovnání exhalací elektráren a klasickým automobilů se mi nepodařilo, neboť jsem nesehnal

   
  Promo
  Kam dál
  vše o vitamínu C stručně a jasně. LEgenda Karel Gott písničky, koncerty apod. Google+ plus Vše vitamínech podrobně. Easytone RC modely letadel